Privacybeleid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de activiteiten van Start to be YOU, ook wel verkort Start2BU genaamd, en Leaders Fast Lane dat een dienst is van Start2BU.

In dit privacy beleid vind je een beschrijving van hoe we gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Je kan zelf stappen ondernemen om te bepalen wat we met jouw gegevens doen. Deze stappen worden hieronder uitgelegd.

We houden ons aan de regels van de GDPR, de Europese privacy wetgeving die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Wat je moet weten:

1.     Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens

Start to be YOU, gevestigd Groeneweg 44, 9200 Dendermonde, België, is verantwoordelijk voor je gegevens. Start to be YOU is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0849.943.001.

We zijn de gegevensbeheerder van de gegevens die we over je verzamelen, en als zodanig controleren we de wijze waarop je persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor die persoonsgegevens worden gebruikt.

Contactpersoon : Christine Reijnders, 0478 537 539 email : christine @ start2bu.be

2.     Persoonlijke gegevens die we over je verzamelen, doel van de verwerking en bewaartermijn

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens zoals medische of biometrische gegevens, of gegevens m.b.t. etniciteit, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, syndicale aansluiting of gerechtelijke informatie.

Wij verwerken volgende gegevens:

a)     Klanten

De volgende persoonsgegevens worden van klanten bijgehouden :

Coördinaten (naam, adres, telefoon/gsm, email, BTW nummer)
IP-adres (enkel indien communicatie via de website of via formulieren)
Bankgegevens en bestel-, prestatie- en betalingshistoriek
Product-technische en/of inhoudelijke data m.b.t. de samenwerking
Naam van deelnemers aan opleidingen en coaching, telefoonnummer en email
Inhoud van individuele intake gesprekken wordt steeds anoniem bewaard zonder verwijzing naar de persoon

Doel van de gegevensverwerking van klanten:

–        De operationele aspecten van de samenwerking met onze klanten zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren, o.a. verwerking en afhandeling van vragen zoals offerte opmaken, uitvoeren van de dienstverlening, administratieve verwerking bv facturatie van prestaties en opvolging van de betaling, solvabiliteitscontrole, bestel- en betaalhistoriek bijhouden….

–        Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. IP-adres)

–        Dienstverlening in de toekomst verbeteren zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak

–        Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde diensten

Wettelijke basisgrond  voor deze verwerking berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk of op eender welke wijze – gaat de klant expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen. Indien persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerkt worden, wordt hiervoor de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van een persoon belast met de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Bewaartermijn voor deze gegevens is 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn wordt opgelegd door de Vlaamse overheid in het kader van de KMO-portefeuille.

b)     Prospecten

Om de continuïteit van onze onderneming op een vlotte manier te kunnen organiseren, zijn wij steeds op zoek naar prospecten via bv de website, beurzen, netwerking, mond-aan-mond reclame, publiciteit…

In dit kader worden volgende persoonsgegevens van prospecten bijgehouden :

Coördinaten (naam, adres, telefoon/gsm, email)
IP-adres (enkel indien communicatie via de website of via formulieren)
Product-technische en/of inhoudelijke data m.b.t. de samenwerking

Doel van de gegevensverwerking van prospecten :

–        De operationele aspecten van mogelijks toekomstige samenwerking met onze prospecten goed te kunnen uitvoeren, o.a. verwerking en afhandeling van vragen zoals offerte opmaken, administratieve verwerking, solvabiliteitscontrole, historiek van contactmomenten bijhouden….

–        Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. IP-adres)

–        Dienstverlening in de toekomst verbeteren zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak

–        Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde diensten

Wettelijke basisgrond  voor deze verwerking berust op gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn voor deze gegevens is 5 jaar nà het jongste onderlinge contact. Deze bewaartermijn is nodig om alle toekomstige klanten de nodige tijd te gunnen om een samenwerking op te starten zodra zij hiervoor klaar zijn.

c)     Netwerking

Geregeld doen wij aan netwerking. In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden :

Coördinaten (naam, adres, telefoon/gsm, email)
Gegevens m.b.t. de activiteiten

Foto van visitekaartje met de daarop vermelde gegevens

Doelen van de gegevensverwerking van data via netwerking:

–        Databank bijhouden van eventuele toekomstige samenwerkingen

–        Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak

–        Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde diensten

Wettelijke basisgrond  voor deze verwerking berust op gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn voor deze gegevens is 10 jaar nà het jongste onderlinge contact. Aangezien iedereen die aan netwerking doet dezelfde expliciete bedoeling heeft om zijn/haar activiteiten en/of interesses aan derden voor te stellen en omgekeerd, zelf ook contacten te verzamelen voor eventuele toekomstige samenwerkingen, heeft iedereen er baat bij deze gegevens zo lang als mogelijk (maar ook redelijk) te bewaren.

d)     Leveranciers

De volgende persoonsgegevens worden van leveranciers bijgehouden :

Coördinaten (naam, adres, telefoon/gsm, email, BTW nummer)
Bankgegevens en bestel-, prestatie- en betalingshistoriek
Product-technische en/of inhoudelijke data m.b.t. de samenwerking

Doel van de gegevensverwerking van leveranciers :

–        De operationele aspecten van de samenwerking met onze leveranciers zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren, o.a. verwerking en afhandeling van projecten, uitvoeren van de dienstverlening, administratieve verwerking, solvabiliteitscontrole, bestel- en leverhistoriek bijhouden….

–        Samenwerking in de toekomst verbeteren zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak

–        Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde mogelijke samenwerkingen

Wettelijke basisgrond  voor deze verwerking berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk of op eender welke wijze – gaat de leverancier expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande

persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Bewaartermijn voor deze gegevens is 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn volgt de bewaartermijn van de klantengegevens.

e)     Direct Marketing

Geregeld wordt een elektronische nieuwsbrief verstuurd naar betrokkenen die zich hiervoor hebben geregistreerd.

In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden:

–        Coördinaten (naam, E-mail)

–        IP-adres (enkel indien communicatie via de website of via formulieren)

Doel van de gegevensverwerking voor direct marketing

–        Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde diensten

–        Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. IP-adres)

De wettelijke basisgrond voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief berust op (expliciete) toestemming (opt-in op de website). Bij elke nieuwsbrief heeft de ontvanger de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nà het jongste onderlinge contact.

3.     Transfer van persoonsgegevens

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve aan een aantal van onze leveranciers (vb. boekhouder, IT-partner, cloud-provider, advocaat, …), maar beperkt tot diegenen die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Er is geen datatransfer buiten de EU-zone.

Onze Prestaties kunnen mogelijks linken bevatten naar derden, zonder dat persoonsgegevens doorgegeven worden. Hoewel wij met de grootste zorg omspringen met uw privacy, dient u er zich van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

4.     Je rechten

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om:

  • De eigen persoonsgegevens op te vragen en in te kijken
  • De eigen persoonsgegevens te corrigeren en actualiseren
  • De eigen persoonsgegevens te laten schrappen (recht om vergeten te worden)
  • De eigen persoonsgegevens te beperken
  • De eigen persoonsgegevens te laten overdragen
  • De gegeven toestemming in te trekken

Wie een van deze rechten wil uitoefenen, kan hiervoor bij ons terecht (zie contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring), dient zich te identificeren en zal hiervoor binnen de 30 dagen antwoord krijgen. Weet echter dat de rechten van betrokkenen soms ondergeschikt zijn aan hogere belangen (vb. wettelijke verplichting om sommige gegevens bij te houden, …).

5.     Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, worden met de grootste zorg bewaard en wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De toegang ertoe wordt voorbehouden aan diegenen die deze toegang nodig hebben in het kader van de hierboven omschreven doelen.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van verwerking is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De betrokkene erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij/zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Start to be YOU, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Start to be YOU.

6.     Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de Website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee de Website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de Website die u heeft aangeklikt.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie enkel om bij te houden hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

7.     Update van deze Privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van onze Prestaties. In een continue zoektocht naar verbeteringen van onze Prestaties, kan dit leiden tot een aanpassing aan deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

8.     Klachten

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht indienen bij ons (zie onderstaande contactgegevens) of als u meent dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek, rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be ).

9.     Contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking i.v.m. deze Privacy Verklaring, of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen, dan kan u ons steeds bereiken via onderstaande contactgegevens:

Start to be YOU – Leaders Fast Lane

contactpersoon: Christine Reijnders

adres: Groeneweg 44, 9200 Dendermonde, België

tel: +32 (0) 478 537 539

christine@start2bu.be