Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.start2bu.be die wordt beheerd door de firma Start to be YOU, ook wel verkort als Start2BU. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar Start2BU via het contactformulier op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Start to be YOU (Start2BU®) of derden. Start2BU waakt erover om geen inbreuk te plegen in verband met copyright en intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Start2BU de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe :

• de informatie verkregen via deze website niet wederrechtelijk te gebruiken of de informatie daartoe door te geven.

• geen gebruik te maken van deze website op een manier waardoor deze wordt gewijzigd, beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

• deze website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen en/of andere malware, van illegaal of onrechtmatig verkregen materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, pornografisch of bedreigend karakter).

• de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

• deze website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

Start to be YOU (Start2BU®) verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een registratie- of deelnameformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Start2BU. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens – aanvraag daartoe of verzet dienaangaande kunt u richten tot Start2BU via het contactformulier van de website.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Start2BU kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Informatie op de website

De informatie die via deze website wordt aangeboden werd zorgvuldig geselecteerd, verwerkt en samengesteld – desondanks kunnen onvolkomenheden van allerlei aard voorkomen. Indien de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de vermelde informatie toch nog onjuistheden bevat, is Start2BU hier niet voor aansprakelijk. Start2BU is evenmin aansprakelijk voor de verspreiding van mogelijke virussen en/of andere malware indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch op deze website zouden voorkomen, en wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor enige schade die hierdoor zou kunnen veroorzaakt worden.

Start2BU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Start2BU heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Start2BU houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Start2BU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze sites.

Links naar deze website

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door deep-linking, in-line linking, framing of op enige andere manier) is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Start2BU.