I. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitdrukkelijk, wederzijds aanvaarde overeenkomsten tussen een opdrachtgever, en START TO BE YOU, Groeneweg 44, B-9200, Dendermonde (verder Start2BU). Andersluidende voorwaarden, o.a. eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk door Start2BU schriftelijk werden aanvaard.

II. Geldigheid verkoopsvoorwaarden – offertes

Deze verkoopsvoorwaarden worden aan iedere mogelijke opdrachtgever bij offerte bezorgd, eventueel verwijzend naar de website. Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoop komt enkel tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door Start2BU. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat documenten die via het web, email of per fax tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als originele documenten. De door Start2BU opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en, tenzij specifiek anders bepaald, dertig kalenderdagen geldig.

III. Inspanningsverbintenis

Iedere opdracht waartoe Start2BU zich verbindt is steeds een zuivere inspanningsverbintenis. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle belangrijke informatie en het eventueel ter beschikking stellen van medewerkers en/of passende infrastructuur. Start2BU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet in rekening brengen van bepaalde informatie, haar niet uitdrukkelijk meegedeeld, en het al dan niet behalen van bepaalde bedrijfsresultaten door de opdrachtgever.

IV. No-show fee

Aan wie bij gratis kennismakingssessies of workshops niet ten laatste 24u op voorhand of – in geval van overmacht – voor de start van de workshop de trainer verwittigt dat hij/zij niet aanwezig zal zijn, rekent Start2BU een no-show fee van 50 euro excl. BTW aan. Dit bedrag dekt de administratieve kosten en de kosten van eventuele catering.

V. Betalingsvoorwaarden – retentierecht

Alle facturen van Start2BU zijn contant betaalbaar per overschrijving, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Niet-tijdige betaling geeft Start2BU het recht verdere leveringen of diensten te staken, zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldag kan voor elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente worden geëist, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent. Een bijkomende schadevergoeding kan worden gevraagd bij gerechtelijke inning gelijk aan 10% met een minimum van 100 euro.

VI. Voortijdige beëindiging van de opdracht

In geval van overmacht, of het zich voordoen van een niet redelijk te voorziene gebeurtenis, kunnen partijen een opdracht vroegtijdig beëindigen. Dit dient onmiddellijk gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt met bewijs van de situatie waarop men zich beroept. Dergelijke situaties ontheffen partijen van iedere aansprakelijkheid. Start2BU behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, opschorting van betaling, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke onaangekondigde wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever, zonder dat deze recht heeft op enige schadevergoeding. Indien om andere redenen dan deze hierboven aangehaald tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft Start2BU recht op schadevergoeding die nader wordt bepaald in de specifieke voorwaarden bij iedere opdracht gevoegd. Start2BU behoudt in ieder geval van voortijdige beëindiging altijd aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

VII. Planning en oplevering

Tijdsindicaties worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Start2BU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel overschrijden van dergelijke termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Start2BU is niet aansprakelijk voor enige schade die geleverde diensten/producten kunnen oplopen eenmaal zij door Start2BU zijn afgeleverd. Start2BU is niet gehouden tot bewaring van enige kopie van deze producten en/of diensten. Start2BU is niet aansprakelijk voor eigen interpretatie of verwerking van diensten door de opdrachtgever.

VIII. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

Alle auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk product/dienst door Start2BU ontwikkeld, blijven de exclusieve eigendom van Start2BU. De opdrachtgever krijgt steeds het volledige gebruiksrecht van alle producten/diensten die specifiek voor hem zijn ontwikkeld maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Start2BU nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden. Start2BU is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Start2BU zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

IX. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk, binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, worden gericht aan Start2BU. Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde diensten op welke wijze dan ook in gebruik neemt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de volledige levering. Gebreken aan een deel van de geleverde diensten geven niet het recht de hele levering af te keuren. Start2BU is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever.

X. Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil, zal Start2BU steeds al het mogelijke doen om tot een regeling te komen. Indien dit niet lukt zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

XI. Overige

Het niet toepassen door Start2BU van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden kan door de opdrachtgever niet als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden. Het niet geldig verklaren van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden brengt niet met zich mee dat de andere voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn.